Visieplan

Voorwoord

In november 2009 werden gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten Reiderland,
Scheemda en Winschoten gehouden. De drie gemeenten hielden op te bestaan en
gingen per 1 januari verder onder de naam Gemeente Oldambt. De deelnemende
partijen waren nagenoeg allen gelieerd aan landelijke of provinciale partijen. Twee
partijen profileerden zich als lokale groepering. De VCP en Oldambt Aktief. De
achterliggende ideologie van de VCP is gebaseerd op het wetenschappelijk
socialisme zoals dat door Marx, Engels en Lenin ontwikkeld is. Oldambt Aktief was
een voortzetting van de lokale Winschoter groepering Sociaal Bewogen Winschoten.
Oldambt Aktief haalde de kiesdrempel niet.
Een aantal politiek geïnteresseerde inwoners van het Oldambt hebben Oldambt
Aktief opgericht. De partij is gesticht om Oldambtster inwoners te vertegenwoordigen
in de gemeenteraad en in politieke commissies. Oldambt Aktief is tevens bereid om
te besturen.
Omdat landelijk en provinciaal gelieerde partijen zich altijd moeten houden aan
landelijke of provinciale richtlijnen komt het rechtstreekse Oldambtster belang op een
tweede plaats.
Als de belangen van de Oldambtster samenleving op de eerste plaats staan, dan wil
de partij op een positieve manier een bijdrage leveren aan de gemeentepolitiek. De
partij is niet opgericht uit onvrede. De vertegenwoordigers van Oldambt Aktief zetten
zich in voor het algemeen nut van het Oldambt. Zij nemen onder andere deel aan
culturele, maatschappelijke en sociale Oldambtster organisaties.
Leden van Oldambt Aktief willen zich kandidaat stellen bij de eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezingen.
Oldambt, 8 juni 2010

Inleiding

De partijrichtlijnen voor Oldambt Aktief zijn in dit visieplan vastgelegd. Aan de orde
komen onder meer de doelstelling, de uitgangspunten, de speerpunten en de
partijvoorkeuren.
Oldambt Aktief is een onafhankelijke lokale politieke partij in de gemeente Oldambt.
Zij heeft geen enkele binding met welke andere partij dan ook, plaatselijk, provinciaal
of landelijk. Oldambt Aktief is ontstaan na een bijeenkomst van personen die het
Oldambt willen promoten en tevens in de politiek geïnteresseerd zijn. De partij wordt
gevormd door mensen met traditionele politieke rechter en linker denkbeelden. Dit
maakt de partij tot een sociale partij met oog voor vrijheid van het individu.
Aangezien Oldambt Aktief uitsluitend lokaal actief is, zijn partijvisie en beleid vooral
gericht op het Oldambt en de Oldambtster.

De vereniging

De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van
Koophandel onder het dossiernummer: 01156282. Het verenigingsbestuur bestaat uit
tenminste drie bestuursleden en ten hoogste uit 5 personen. De vereniging kent
leden en donateurs. De verenigingsstatuten zijn opgemaakt op 18 juni 2009. Het
huishoudelijk reglement is door de algemene ledenvergadering goedgekeurd op 9
maart 2010. De statuten en het huishoudelijk reglement omschrijven de voorwaarden
waar de vereniging, het bestuur, de leden en de donateurs aan dienen te voldoen.
Doel van de partij
Het doel van de vereniging is het actief deelnemen aan het politieke leven in de
gemeente Oldambt om zo de belangen van de gemeente en haar inwoners te
behartigen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door een beleid te
voeren, dat gebaseerd is op onafhankelijkheid, openheid en menselijkheid, uitgaande
van samenwerking met anderen die ook het belang van de gemeente Oldambt en
haar inwoners wil dienen.

Grondbeginselen in hoofdlijnen
• Het Oldambt als middelpunt
• Democratie
• Onafhankelijkheid
• Openheid
• Menselijkheid
• Samenwerking
• Gelijkwaardigheid
• Verbondenheid
• Oost-Groninger nuchterheid
• Werken vanuit een positieve denkwijze
Uitgangspunten uitgewerkt
• Het Oldambt als middelpunt
Oldambt Aktief is niet gehouden aan landelijke of provinciale
partijstandpunten. Oldambt Aktief heeft in de eerste plaats alleen een binding
met de gemeente, de regio Oldambt, Oost-Groningen en het Noorden.
Aangezien er geen relatie bestaat met landelijke of provinciale partijen
spiegelt Oldambt Aktief zich uitsluitend met de ideeën en meningen uit de
bevolking. Oldambt Aktief volgt landelijk en provinciaal politieke besluiten,
indien deze besluitvorming een gunstige uitwerking heeft op de Oldambtster
samenleving. Als Oldambt Aktief niet overtuigd is van dit belang, zal dit
signaal uit naam van de kiezers en andere sympathisanten overgebracht
worden.

• Democratie

Oldambt Aktief ondersteunt de democratie. Zij is ervan overtuigd dat de
westerse democratie de mens de meeste vrijheid biedt. Het staat ieder partijlid
vrij om voorstander te zijn van een republiek of van een democratie met aan
het hoofd een vorst. Oldambt Aktief is voorstander van het accepteren van
meerderheidsbeschikking. Deze besluiten worden ten volle gerespecteerd als
er rekening gehouden wordt met de visie van de minderheid. Democratie
mag, volgens Oldambt Aktief, niet een handvat zijn om een kloof tussen
bevolkingsgroepen te scheppen. Binnen de partij wordt het democratisch
systeem gebruikt. Individuele leden mogen te allen tijde binnen de partij een
ander standpunt innemen. In beginsel wordt binnen de partij over de
standpunten gediscussieerd. Een individueel lid hoeft zich niet aan een
partijstandpunt te onderwerpen. Als er binnen de partij geen volledige
draagkracht is, zal dit in openbaarheid naar buiten gebracht mogen worden.
Over het algemeen is een partijstandpunt ook een meerderheidsmening van
de bevolking of van een bevolkingsgroep. Mocht een gekozen raadslid van
plan zijn om afwijkend van de partijstandpunten te stemmen, dan dient dit
openbaar te worden uitgesproken. De volksvertegenwoordiger dient te
vermelden, dat zijn standpunt binnen de fractie afwijkend is. Desbetreffende
raadslid is gekozen door de bevolking en hij/zij mag vinden dat zijn achterban
er anders over denkt. De kiezer heeft echter het recht om te weten hoe het
besluit tot stand is gekomen.

• Onafhankelijkheid

Oldambt Aktief is van mening dat ieder individu in vrijheid mag en kan leven.
Oldambtsters zijn vrij om een mening te verkondigen en ze zijn vrij om een
overtuiging aan te hangen. Oldambt Aktief streeft naar een zelfstandige
wereld voor het individu en voor groepen. Oldambt Aktief streeft ernaar om de
onafhankelijkheid van de inwoners in het Oldambt te vergroten. Oldambtsters
hebben het recht op werk en recht op een goede invulling van vrije tijd.
Oldambt Aktief pakt alles aan om dit te verwezenlijken.
Oldambt Aktief is een onafhankelijke partij. In de regel handelt zij ernaar om
standpunten in te nemen die het meest gunstig zijn voor de streek en de
inwoners van het Oldambt. Oldambt Aktief is niet verbonden of gebonden aan
landelijke of provinciale actieve politieke partijen.

• Openheid

Oldambt Aktief streeft naar open communicatie. De partij gaat er vanuit dat de
inwoners bewust kiezen voor een volksvertegenwoordiger. Het is in het
belang van de bewoners en in het belang van de partij dat er over alles
openheid van zaken gegeven wordt. Oldambt Aktief is van mening dat het
bestaande politieke Nederlandse systeem zich hier goed voor zal lenen. Een
open systeem is echter niet vanzelfsprekend. Oldambt Aktief gaat het
dichtsmeren en de zogeheten achterkamertjespolitiek te lijf. Signalen in die
richting worden direct openbaar gemaakt. Oldambt Aktief vindt dat de
bevolking recht heeft op openheid van zaken.
De partij heeft transparantie en helderheid hoog in het vaandel staan.

• Menselijkheid

Oldambt Aktief streeft naar een sociale maatschappij voor iedereen. De
partijleden zijn zich bewust dat het Oldambt gebaat is bij goede en sterke
ondernemers. Zij zorgen voor werkgelegenheid en verandering. Een
onderneming functioneert alleen goed als de medewerkers het naar de zin
hebben. Bij het vormen van een beleid wordt afgewogen of het standpunt een
win/win situatie oplevert. Het is de taak van deze maatschappij om mensen
die moeite hebben zichzelf staande te houden te ondersteunen. Oldambt
Aktief streeft ernaar dat er een goed functionerend vangnet is voor degene die
niet mee kan komen. Verder zet de partij zich in om mensen via trajecten en
projecten deelgenoot te maken van de maatschappij. Oldambt Aktief praat
niet over sociaal zwakkeren. Oldambt Aktief kent namelijk geen onderscheid
in mensen. Iedereen is waardevol en heeft kansen. De één grijpt de kansen
en de andere grijpt net mis. Oldambt Aktief is van mening dat men elkaar de
hand reikt. De leden van Oldambt Aktief sluiten zich aan bij maatschappelijke,
culturele of sociale instanties om op die manier een bijdrage te leveren aan
het verbeteren van de welzijn van mensen.

• Samenwerking

Oldambt Aktief komt op voor de belangen van de Oldambtster. De partij wil
samenwerking met degene die grote waarde hecht aan het Oldambt en zijn
inwoners.
Dit belang weegt het zwaarst en bij het vormen van een akkoord wil Oldambt
Aktief dit belang afdwingen. Bij het Nederlandse politieke systeem hoort
samenwerking en coalitievorming. Oldambt Aktief juicht dit toe. Het
afstemmen van elkaars standpunten om vervolgens tot een akkoord komen is
een groot democratisch goed.
Het is onverstandig dat de grootste partij een te grote stempel drukt op het
beleid. Het risico is groot, dat een deel van de Oldambtsters vergeten wordt.
Oldambt Aktief wil het liefst alle Oldambtsters dienen. Maar de partijleden
weten ook dat dit onmogelijk is.

• Gelijkwaardigheid

Oldambt Aktief maakt geen onderscheid op het gebied van geslacht, leeftijd,
filosofie, godsdienst, geaardheid en sociaal achtergrond. Gelijkwaardigheid wil
zeggen, dat je een ander behandelt, zoals je zelf behandeld wilt worden. In
beginsel is ieder mens gelijk. Wel maakt Oldambt Aktief onderscheidt in het
goede en kwade in de mens. So Oldambt Aktief wil dat de Oldambtsters veilig
kunnen wonen en leven. Oldambt Aktief verafschuwt zelfverrijking, geweld,
misleiding of manipulatie. Een mens mag zich verdedigen in woord en daad
als hij op dezelfde manier aangevallen wordt. Oldambt Aktief discussieert
zowel in de partij als buiten de groep op basis van gelijkwaardigheid en
respect.

• Verbondenheid

Oldambt Aktief voelt zich verbonden met de oude en de nieuwe Oldambtster
gemeenschap. Zij denkt daarbij aan het Oldambt voor het Blauwestad project
en aan het Oldambt na realisatie van het project. Blauwestad is geen
losstaand gebied. Het nieuwe terrein en de nieuwe bewoners maken
onderdeel uit van het Oldambt. De gebiedsontwikkelingen worden
nauwlettend gevolgd. Vooral, omdat het project invloed heeft op onze regio,
het Oldambt. De partij heeft aandacht voor het verleden van de regio. Zij
spreekt waardering uit naar de mensen die dit gebied hebben gemaakt, zoals
het nu is.

• Oost-Groninger nuchterheid

Geef niet meer uit, dan wat je hebt en overweeg altijd of een uitgave in het
belang is van het Oldambt en zijn bewoners. Oldambt Aktief wil de bewoners
van deze regio niet opzadelen met hoge kosten voor prestigieuze projecten.
Zaken uit het verleden nemen geen keer. De partij wil dan ook het allerbeste
uit de kan. De Oost-Groninger is trots op het gebied. Maar de Oldambtster is
ook een goed gastheer. Bezoekers en nieuwe bewoners worden met
Oldambtster warmte ontvangen. Bezoekers en nieuwe bewoners zullen
vervolgens voor zichzelf een plek binnen de gemeenschap moeten zoeken.
Oldambt Aktief stimuleert culturele en maatschappelijke deelname. De partij
maakt zich sterk voor de organisatie van afwisselende activiteiten voor
iedereen.
De leden van Oldambt Aktief zijn gewone nuchtere Oldambtsters.

• Werken vanuit een positieve, oplossinggerichte mentaliteit

Oldambt Aktief hanteert een positieve benadering van thema’s. Problemen
worden snel bij de wortel aangepakt, waarbij het belang van de groepering of
de persoon altijd voorop staat. Oldambt Aktief is niet angstig voor
veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. De partij heeft als doel om deze
ontwikkelingen te omarmen als het voordelig uitpakt voor de Oldambtster
samenleving. Daarbij behoren ook vervelende beslissingen. Deze besluiten
zijn soms noodzakelijk en wellicht goed als de inwoners daarmee direct of
indirect bij gebaat zijn. Indien personen of groeperingen buiten de boot
dreigen te vallen, zet Oldambt Aktief zich in om samen met hen een oplossing
te vinden. Oldambt Aktief is niet uit onvrede ontstaan. Besluiten tegenhouden
uit oogpunt van onbehagen of revanche liggen niet in de lijn van de partij. Als
echter het belang voor de Oldambtster geschaad wordt, dan zet de partij zich
zonder meer in het belang van de Oldambtster te verdedigen. Wachtlijsten in
de zorg, onzinnige en overbodige sociale trajecten voor het tegengaan van
werkloosheid en te ver doorschietende regelgeving slecht voor de
gemeenschap en verkwisting van geld.
Dit voelt negatief. Oldambt Aktief is voorstander van positieve hervormingen
binnen de zorg, het onderwijs, de sociale zekerheid en binnen het
welzijnswerk.
Oldambt Aktief

• Algemeen

Oldambt Aktief komt zonder enige terughoudendheid uitsluitend op voor de
inwoners van de gemeente Oldambt. Oldambt Aktief hoeft geen rekening te
houden met provinciale en landelijke partijpolitiek. De partij kan zich dus vol
overgave gaan richten op alleen voor wat belangrijk is voor de inwoners van
deze streek. De partij is zich bewust dat niet alle inwoners kunnen worden
bediend, maar stelt zich wel tot doel om de belangen zo goed mogelijk te
vertegenwoordigen.
Bij veel andere partijen start de politiek in de raad. Bij Oldambt Aktief is de
raad een eindpunt in het nemen van een besluit. Vervolgens wordt de
uitvoering van het besluit gevolgd.

• Samenstelling van en taakverdeling bij Sociaal Oldambt

Oldambt Aktief heeft een bestuur en heeft commissies. Het is verstandig een
brede organisatie te smeden waarin een actieve taak is weggelegd voor
jongeren en ouderen.
Om dit te realiseren dienen de partijleden op zoek te gaan naar politiek
geïnteresseerden uit deze groeperingen.
Leden van Oldambt Aktief krijgen een functie binnen de organisatie.
Taakverdeling stimuleert de betrokkenheid. Tevens wordt de hele partij rijker
van de kennis die de leden bezitten. Enkele algemene taken zijn: PR,
notuleren van raad- en commissievergaderingen, woordvoerderschap,
bestudering en samenvatten van de raadsstukken en bestuursbesluiten.
In de statuten en in het huishoudelijk reglement is vastgelegd, dat de partij ook
donateurs mag hebben. Sympathisanten zijn niet actief binnen de partij, maar
onderschrijven de doelstelling. Zij mogen de ledenvergaderingen bezoeken,
maar donateurs hebben geen stemrecht.

• Kandidatenlijsten

Bij verkiezingen wordt een kandidatenlijst samengesteld. Leden van de partij
kunnen zich kandidaat stellen. Een lijst bestaand uit veel kandidaten en
kandidaten met een netwerk betekent een grotere kans op raadszetels. Een
gevarieerde lijst waar ook jongeren en ouderen op vertegenwoordigd zijn,
heeft de voorkeur. De positie op de lijst wordt bepaald door de leden. Mocht er
een discussie ontstaan over een bepaalde positie, dan beslist het bestuur. De
stemming binnen het bestuur staat omschreven in de statuten en in het
huishoudelijk reglement.

• Fractie / Schaduwfractie

De vereniging heeft een fractie. De deelnemers in de fractie
vertegenwoordigen de partij in de raad en in de commissies. In principe
worden de standpunten bepaald in de fractie. Dit komt tot stand door het
voeren van interne debatten en stemmingen.
Raadsleden vertegenwoordigen de fractie, dus de partij in de raad.
Commissieleden vertegenwoordigen de fractie, dus de partij in de
commissies. De fractie staat onder bestuurlijke leiding van een voorzitter. De
fractieleden hebben individueel een eigen taak. Indien de partij niet in de raad
vertegenwoordigd is, zal de fractie een schaduwfractie kunnen zijn. Wellicht is
het denkbaar dat een schaduwfractie niet alleen bestaat uit actieve partijleden.
Een schaduwfractie zou aangevuld kunnen worden met Oldambtsters zonder
een politieke voorkeur.

• Woordvoerder(s)

De partij kan kiezen voor één woordvoerder voor de hele partij, maar de partij
kan ook kiezen voor meerdere woordvoerders. Het is verstandig dat de
woordvoerder bekend is bij de pers. De woordvoerder dient op de hoogte te
zijn van wat er zich in de partij afspeelt en van de standpunten binnen de
partij. De woordvoerder hoeft niet perse een gekozen volksvertegenwoordiger
zijn.

• Bezoek vergaderingen

Indien de partij niet in de raad vertegenwoordigd is, zullen partijleden onder
elkaar uitmaken wie de raad- en commissievergaderingen volgen. Er kunnen
aantekeningen gemaakt worden. En indien men dit nodig acht, kan er
spreektijd aangevraagd worden.

• Bezoek verenigingen en instanties

De fractie, fractieleden of andere partijleden bezoeken regelmatig
dorpsvergaderingen of gaan gesprekken aan met andere culturele-, ouderen-,
jongeren- of welzijnsorganisaties. Er kan een schema opgesteld worden. Ook
is het mogelijk een ‘werkbezoek’ te plannen. Zo kan de partij zich bekwamen
in wat er leeft in de gemeente. Aanschuiven bij een koffieochtend in
Steunstees ligt in het verschiet.
In de samenleving actief zijn, bevorderd de naamsbekendheid.

• Platform

De partij richt een platform op. Dit platform zorgt ervoor dat de Oldambtsters
de weg kunnen vinden binnen de gemeentemuren en het platform kan hulp
bieden of hulp zoeken voor het invullen van papieren. Platform Oldambt is een
werkgroep binnen de Sociaal Oldambt.

• Promotie en peilingen

De partij is actief op internet. Een eigen internetpagina is een voorwaarde.
Verder worden Oldambtsters bereikt via Sociale Netwerken als Instagram,
Facebook en Twitter.
Internet is een goede weg om meningen te peilen. De partij biedt de lezers
enquêtes en polls aan.
Speerpunten van de partij
Hieronder wordt een aantal standpunten en voorkeuren omschreven.
De speerpunten geven een beeld waar Oldambt Aktief voor staat.
De lijst kan aangevuld worden.

Steunstees

Het beeld van een steunstee in dorp en wijk lijkt op een voorziening voor ouderen.
Dit is allerminst het geval. Toch richt een steunstee zich vooral op ouderen en
mindervaliden. De mogelijkheden van een steunstee kunnen uitgebreid worden. Het
zou een multifunctionele invulling moeten krijgen. Een soort sociaal steunpunt in het
dorp. Een plek waar alle buurtgenoten terecht kunnen voor advies en hulp. De
bezetting moet omhoog. Zo kunnen ambtenaren rouleren en zitting hebben in een
steunstee. Met de huidige technieken via internet is contact met het gemeentehuis
snel gelegd. Verder is er op het digitale snelweg veel te vinden, waardoor een
antwoord snel te geven is. Ambtenaren en andere medewerkers dienen
omgeschoold te worden tot algemeen medewerker. Eén werkplek is niet heilig meer.
Van alle kanten wordt thuiswerk gestimuleerd. Het is dus ook mogelijk dat een
ambtenaar op verschillende plekken zijn of haar werk kan verrichten

Dierenwelzijn

Dieren nemen een voorname plaats in. Opvang van dieren dient goed te zijn
geregeld. Een dierenasiel is helaas noodzakelijk. De gemeente heeft als taak om
ontheemde dieren een goed tehuis te bieden. Dieren dienen ook als voedsel voor de
mens. Hoewel wij geen voorstander zijn van de bio-industrie, zijn we van mening dat
deze industrie zeker niet uit te sluiten valt.
Vestiging in het Oldambt van deze industrie zullen we niet promoten, maar ook niet
direct tegenhouden. Wij juichen kleinschalig biologisch boeren toe.
Bezuinigingen
Wij zijn van mening dat veel overheadkosten kunnen worden gelimiteerd. Wij willen
plannen ontwikkelen waarbij welzijnsorganisaties en zorginstellingen zich meer
richten op de consument en minder op stafvergaderingen en op het maken van
beleid. De overheadkosten kunnen veel lager of het geld kan bij de instanties anders
verdeeld worden.

Regelgeving

Het opleggen van regels vanuit de overheid moet worden verminderd. Het is totaal
doorgeschoten. Brieven zijn door de Oldambtsters niet meer te lezen. Brieven
moeten eenvoudiger opgesteld worden. Dit scheelt tijd en ergernissen.

Bevolkingsregisseur

In het gemeentehuis dient een contactpersoon voor de bevolking rond te lopen. Deze
ambtenaar controleert op een snelle en accurate afwikkeling van brieven en
verzoeken. De Oldambtster mag niet te lang wachten op antwoord. Laat het een
bloedhond zijn.

Wijkregisseur.

Door het aanstellen van allround wijkregisseurs kunnen individuele of gezamenlijke
problemen in de buurt snel in kaart gebracht worden. De regisseur zorgt voor de
organisatie en de afwerking. Ambtenaren en/of welzijnswerkers omscholen tot
wijkregisseur.

Sport en beweging

Sport verruimd de geest en is goed voor het lichaam. Sportieve activiteiten voor jong
en oud moeten meer aandacht krijgen. Wij willen sport op school, op het werk en in
de vrije tijd stimuleren.

Onderwijs

Opvoeding van het kind is de taak van de ouder of verzorger. Een deel van de
opvoeding vindt plaats op school. Toch willen wij dat de leraar zich uitsluitend kan
bezighouden met zijn onderwijstaak. Het is een goede zaak dat er op scholen
deskundige begeleiding is op het gebied van opvoeding. Een vertrouwenspersoon
wordt door ons toegejuicht. Deze persoon kan zijn of haar werk combineren met het
organiseren van (buitenschoolse) activiteiten.
Wij zijn voorstander van één soort onderwijs in de gemeente. Op een brede school is
het zaak dat kinderen spelen op één schoolplein. Geen scheiding dus.

Veiligheid

De Oldambtster moet zich veilig kunnen voelen in zijn of haar woon- en
leefomgeving. Wij stimuleren het doen van aangiftes via internet, maar het moet altijd
mogelijk zijn om bij het politiebureau terecht te kunnen. Hoewel bij de politie grote
zaken voorrang hebben, moet de bestrijding en afhandeling van buurtcriminaliteit
weer terugkomen op de politieagenda. Het veiligheidsgevoel bij de Oldambtster
wordt vergroot als men het idee heeft, dat een zaak een serieuze afhandeling krijgt.
Dit verdienen onze inwoners. Administratieve taken bij de agent moeten eindelijk
eens aangepakt worden. Wellicht is uitbesteding van taken een optie.

Grootschalige projecten

Als het ontwikkelen van grootschalige projecten wordt gedragen door een
meerderheid van de Oldambtster bevolking, dan is onze partij voorstander. Als het
ontwikkelen van grootschalige projecten veel geld kost en als het vanaf het begin
duidelijk is dat draagkracht vanuit de bevolking zal ontbreken, dan is onze partij
kritisch. Wij vinden dat geld opgebracht door de Oldambtster niet zomaar te grabbel
mag worden gegooid. Eigenlijk moet de gemeente niet boven haar stand gaan leven.
Eerst uitgeven en maar afwachten of het geld goed geïnvesteerd is, lijkt niet de juiste
weg te zijn.

Nawoord

Oldambt Aktief is een onafhankelijke lokale politieke partij in de gemeente Oldambt.
Zij heeft geen enkele binding met welke andere partij dan ook, plaatselijk, provinciaal
of landelijk. Oldambt Aktief is een sociale partij met oog voor vrijheid voor het individu
en bevolkingsgroep.
De uitgangspunten van Oldambt Aktief in hoofdlijnen zijn:
• Het Oldambt als middelpunt
• Democratie
• Onafhankelijkheid
• Openheid
• Menselijkheid
• Samenwerking
• Gelijkwaardigheid
• Verbondenheid
• Oost-Groninger nuchterheid
• Werken vanuit een positieve denkwijze