Verkiezingsprogramma 2022

Met trots presenteert Oldambt Aktief biinenkort het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 16 maart 2022.

 

 

 

De speerpunten in ons verkiezingsprogramma zijn:

1. Burgerinspraak;

2. Wonen en Werk

3. Welzijn en WMO

Verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief

voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022

 

1.Inclusieve gemeente en het sociaal domein

 (WMO, Participatiewet, Jeugdzorg)

De burger in het Oldambt moet op de eerste plaats komen bij de gemeente Oldambt.

Oldambt Aktief wil niet dat er nog meer op het sociaal domein waaronder de WMO wordt bezuinigd, integendeel, er moet meer in worden geïnvesteerd en efficiënter worden gewerkt.

Nederland heeft het VN-verdrag Handicap in de zomer van 2016 bekrachtigd(geratificeerd) en daaraan moet de gemeente zich aan houden. Het is een wet en mensenrecht!

Daarom hebben gemeenten een belangrijke rol bij het waarmaken van het VN-verdrag Handicap en een inclusieve gemeente. Maar wat is een inclusieve gemeente?

Dit is een gemeente waarin iedereen zich welkom voelt, iedereen meedoet en iedere burger de eigen regie heeft over zijn/haar leven, mensen met en zonder beperking.            Om daarvoor te zorgen, moet elke gemeente een Lokale Inclusie Agenda opstellen.

 

 1. Jeugdzorg

Als Oldambt Aktief zullen we ons ervoor inzetten dat er een Lokale inclusie Agenda komt.

De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van,

De ondersteuning hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

problemen en stoornissen, de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en

de jeugdreclassering bij de gemeente ligt. De Jeugdzorg!

 

Belangrijk is dat het kind daarin weer centraal komt te staan, samen met het gezin en niet de organisaties die denken er financieel beter van te worden.

Oldambt Aktief vindt dat men moet komen:

1 tot het creëren van mogelijkheden voor preventie en onderkenning van

problematiek bij kinderen van alle leeftijden (scholen, clubs, jeugd- en

jongerenwerk, enz.), zodat in een vroeg stadium ondersteuning/begeleiding kan

worden aangeboden aan het kind (en indien nodig ook het gezin).

2 tot het realiseren van betere samenwerking van hulpverleners rond gezinnen en

hun hulpvraag of behoefte(n),

3 tot de juiste hulp op maat (maatwerk) komen en daarin meer ruimte bieden voor

professionals,

4tot eerdere ondersteuning bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

problemen en stoornissen (ook wanneer ouders daar zelf om vragen),

5tot het aanbieden van hulpverleningsvormen die daarbij passen en daarin beter tot hun recht komen en naar de experts wordt geluisterd.

6 Bedenk echter altijd dat kinderen rechten hebben (Kinderrechtenverdrag van de

Verenigde Naties (tot 18 jaar). Betrek hen er altijd bij. Ook zij mogen meepraten

over hetgeen henzelf aangaat (als de leeftijd dat toelaat).

Participatie:

Oldambt Aktief vindt dat de financiële vergoeding voor een klant in kader van de

Participatiewet niet te veel mag afwijken van het inkomen van een collega die hetzelfde

werk verricht, maar dan in vaste dienst is bij dat bedrijf, instelling, e.d. Dat is misbruik

maken van diverse ‘subsidies’.

Uit diverse landelijke rapportage blijkt dat vaste banen minimaal voortvloeien uit de

participatiewet. Dit in tegenstelling tot de banenafspraak in het sociaal akkoord.

Oldambt Aktief wil dat dit verandert en er moet worden bekeken hoe dit in het Oldambt

met de afdelingen die zich daarmee bezighouden kan worden verbeterd. Ook samen met de

klant! De klant is geen nummer of object, maar een mens die graag zelfstandig zijn/haar

levensonderhoud wil verdienen. We horen vaak verhalen van klanten waaruit blijkt dat de

communicatie en samenwerking tussen medewerkers en klanten echt verbeterd moet

worden.

Het is een gezamenlijk proces en er is geen sprake van tegengestelde belangen!

Gelijkwaardigheid, vertrouwen in elkaar en luisteren naar elkaar is de basis!

 

 1. Criminaliteit

Oldambt Aktief vindt dat we drugsoverlast effectief moeten aanpakken.

De gemeente zet in het Integraal Veiligheidsplan Oldambt in op vier speerpunten.

Eén van die punten is drugsoverlast.

Zoals de gemeente Oldambt vermeld:

“Inzetten op kwetsbare jongeren. Jongeren moeten veilig en plezierig kunnen

opgroeien. Dat betekent dat er voldoende (veilige) mogelijkheden moeten zijn voor

jongeren om zich te ontwikkelen en te vermaken. De gemeente Oldambt maakt zich

zorgen om jongeren die dreigen af te haken en om de verkrijgbaarheid van drugs en

de criminaliteit. De gemeente wil zich dan ook sterk gaan inzetten tegen drank- en

middelengebruik onder jongeren.”

Als Oldambt Aktief willen we dat dit ook wordt uitgevoerd en zullen daar aandacht

voor blijven vragen.

Er moet iets worden gedaan aan de stijgende lijn van de drugsverkoop!

Daarnaast moeten we inderdaad binnen het Oldambt met al haar dorpskernen

ervoor zorgen dat de jongeren zich met andere zaken kunnen vermaken. Wat is er te

doen voor jeugd- en jongeren in het Oldambt buiten de sportverenigingen en andere

clubs.

Niet alle jeugd- en jongeren sporten of hebben een andere hobby in verenigings-

verband c.q. clubverband.

Daarom vinden we het als Oldambt Aktief ook belangrijk dat er meer ‘jeugdhonken”

komen. Plekken waar jeugd en jongeren elkaar kunnen ontmoeten, vermaken en zich veilig voelen.

Niet alleen in Winschoten, maar in alle dorpen!

Maar..……kunnen we dat niet beter samen met die jongeren doen?

Met hen praten en vragen wat zij aan voorzieningen in de gemeente

Oldambt missen.

Ga het gesprek met de jeugd en jongeren aan. Wat zijn hun wensen!

Oldambt Aktief

Hoe? Vraag het onze jeugd- en jongerenwerkers. Oldambt Aktief is er van overtuigd

dat die vast wel mee willen denken. Zij hebben direct contact met een grote

groep jeugd- en jongeren en zijn onze specialisten in het Oldambt.

 

 1. Armoede bestrijding

Oldambt Aktief weet, zoals iedereen, dat de kosten voor de eerste levensbehoeften,

zoals voeding, elektriciteit, gas, eigen bijdrages voor medicijnen, premies van

zorgverzekeringen, enz. zullen stijgen. Er maken steeds meer inwoners van onze

gemeente gebruik van de voedselbank en de schuldhulpverlening. Dat zien we de

komende jaren niet dalen. De armoede neemt hand over hand toe.

 

Oldambt Aktief wil realiseren dat de gemeente veel meer aan de armoedebestrijding

gaat doen met onder anderen financiële steun. Intern zijn we als Oldambt Aktief aan het

onderzoeken (ideeën) hoe daaraan een betere invulling kan worden gegeven.

 

Want voor Oldambt Aktief komt de burger altijd op de eerste plaats!

 

 1. Sociale woningbouw

Oldambt Aktief wil meer woningbouw, vooral in de sector sociale woningbouw.

De Corporaties in Nederland hebben via de miljoenennota daarvoor meer financiële

middelen ter beschikking gekregen. Dat moeten ze volgens Oldambt Aktief natuurlijk

ook investeren in het bouwen van woningen!

 

De woningvoorraad moet op sterk uitgebreid worden en er moet niet meer worden gesloopt.

 

Het renoveren en verduurzamen van woningen is belangrijk om het slopen te

stoppen.

 

Ook na de renovatie moeten de huizen betaalbaar zijn voor mensen met een laag

inkomen.

Het is belangrijk dat er levensloopbestendige woningen worden gebouwd. Ouderen

moeten langer thuis blijven wonen, maar de woningen zijn daarvoor vaak niet

geschikt, waardoor ouderen moeten verhuizen. Ze verliezen daardoor hun sociale

contacten en structuur die ze hadden opgebouwd.

Levensloopbestendige woningen zijn voor iedereen geschikt, gezond, maar ook voor

ouderen en gezinnen met een gezinslid met een beperking/chronische ziekte(n). Daarmee voorkom je verplicht verhuizen, want dat is dan niet meer nodig.

 

In veel dorpen in het Oldambt vindt men plekken waar woningen hebben gestaan en

nu grote lege vlaktes zijn overgebleven.

Ook in de dorpen moet weer gebouwd worden!

 

Denk ook aan snelle (prefab) en goedkopere manier van bouwen.

 

7.toekomst voor de jeugd

Op dit moment hebben we basisscholen en

middelbare scholen, MBO-scholen en avondopleidingen, maar helaas geen Hoger

Beroepsonderwijs.

 

Voor HBO-opleidingen en “hogere onderwijs” moeten de jongeren het Oldambt

verlaten.

 

Oldambt Aktief vindt dat we dit moeten aanpakken en de mogelijkheden voor

onderwijs als daar animo en mogelijkheden voor zijn, uitbreiden. Dat uitbreiden

heeft zijn redenen!

 

Bouw- en technische bedrijven (en nog veel meer bedrijfstakken) staan te popelen

om werknemers/leerlingen die er niet zijn. Een groot tekort aan vakkrachten, enz.

brengt bijv. ook de woningbouw in gevaar. Nu worden deze vakkrachten uit alle

Europese landen naar Nederland gehaald om de bouw op peil te houden, evenals in

diverse andere bedrijven/beroepstakken, maar dat is volgens Oldambt Aktief een

oplossing voor de kortere, maar zeker niet voor de langere termijn.

 

We moeten onze jongeren laten zien hoe mooi ‘vakberoepen’ zijn (de voordelen) en

waar bovendien een prima inkomen in valt te verdienen. Vele ouders denken

namelijk dat dit niet het geval is en willen dat hun kinderen doorleren en een ander

vak kiezen. Ook wanneer het kind zelf aangeeft een ‘vakberoep’ te willen kiezen.

 

We hebben Brede buurtscholen en voor- en naschoolse opvang voor de kinderen.

Oldambt Aktief wil dat er peuterspeelzalen zijn en kinderopvang is en voor

iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.

 

De uitvallers/schoolverlaters moeten we zoveel mogelijk in kaart krijgen en houden

om hen alternatieven te kunnen bieden. Anders worden dat de jongeren die later als

volwassenen helaas moeilijk een goed inkomen kunnen verdienen.

We moeten hen niet opgeven!

 

 1. Welzijn, Cultuur, sport en recreatie zeer belangrijk.

Naast school en werk en andere bezigheden hebben, is het belangrijk om met elkaar

aangenaam in het Oldambt te kunnen wonen en recreëren of andere activiteiten te

kunnen ontplooien. Het verbindt eveneens de mensen. We moeten wel zorgen dat in

de dorpskernen deze mogelijkheden ook voorhanden zijn.

 

 1. gezonde financiële huishouding

bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de burger, vooral niet de minima.

I.p.v. bezuinigen op allerlei zaken als bijv. de WMO, zijn juist de zwakkeren in het

Oldambt de pineut. Daarnaast krijg je allerlei verhogingen van gemeentelijke

belastingen.

 

Wij vinden dat we meer inkomsten moeten creëren, bijv. inkomsten uit recreatie en toerisme.

Maar ook industrie en bouw geeft meer financiële instroom in gemeentelijke belastingen.

 

Maar er zullen vast meer mogelijkheden zijn wanneer we daar gezamenlijk over

nadenken en de ideeën bestuderen. Waarom betrekken we onze burgers daar niet bij?

Velen zullen daarover vast hebben nagedacht en ideeën hebben. We hebben het toch altijd over burgerparticipatie? We moeten dit samen doen en luisteren naar onze burgers!

 

 1. Nieuwe vorm van politiekbestuur

 

De huidige bestuurscultuur heeft zijn langste tijd wel gehad, er zijn altijd verliezers bij de beslissingen van de gemeente en er wordt lang niet genoeg naar de betrokkenheid van de inwoners gekeken, dat geeft onrust.

 

Daar willen wij als Oldambt Aktief, verandering in brengen. Wij willen meer harmonie met de inwoners van de gemeente en daarvoor is meer gedragenheid/draagkracht nodig. De besluitvorming gaat misschien niet altijd sneller maar wordt wel praktischer en zo efficienter. Niet alleen de meerderheid beslist, de minderheid krijgt zo ook een gelijkwaardige stem en wordt gehoord. Samen kom je er uit.

 

Het wordt flexibeler, zinvoller en kan sneller omgaan met veranderingen en nieuwigheden. De gemeente maakt zo meer gebruik van verschillende verborgen talenten en ervaringen binnen de gemeente.

 

Je streeft niet meer naar de perfecte oplossing met hoge risico’s maar naar een veilige continue verbetering.

 

“Goed genoeg voor nu, veilig genoeg om te proberen”.

 

“Samen zijn, Samen doen, Samen vooruit!!”

 

Wat houd dat in? Zal u denken.

 

Van logge hiërarchie naar een wendbare, snel schakelende organisatie

 

Dat gaan we uitleggen aan de hand van de 7 basisprincipes:

 

 1. Transparantie:

Kennis is kracht, door open te zijn in de communicatie kun je beter de kennis stroomlijnen naar waar het thuis hoort en daar gebruik van maken

 

 1. Consent:

Consent besluitvorming: hierbij betrek je de mensen die door deze beslissing geraakt worden door het voorstel of uitkomst.

Ze krijgen invloed op het besluit.

Je kijkt eerst naar de gezamenlijke beeldvorming en of er een oplossing bestaat.

De bezwaren die er zijn worden uit de knoop gehaald door de groep.

Zodra alle bezwaren weg zijn, dan heb je consent van de hele groep.

Daarnaast heb je ook de zorgen, maar die belemmeren de besluitvorming niet. Dat zijn vaak vermoedens of gevoelens waarop je niet kunt handelen maar moeten wel serieus meegenomen worden in de evaluatie van de uitvoering.

 

 1. Eigenaarschap/verantwoordelijkheid:

De aandrager/ vraagsteller wordt zo ook eigenaar/verantwoordelijk gehouden van de oplossing. Door het delen van de ervaring en het geven van vertrouwen kan men vol de overtuiging pakken van de oplossing.

 

 1. Effectiviteit:

De mindset veranderen naar gerichter werken.

Niet hoe kun je efficiënter werken maar, wat zou je doen als je pas klaar bent als het probleem is opgelost. Zo ben je sneller bij het doel.

 

 1. Gelijkwaardigheid:

Van een bewoner tot hoogste baas van een groot bedrijf. Door het consent principe, de transparantie en het uit handen geven van eigenaarschap binnen de groep groeit het gevoel van gelijkwaardigheid. Iedereen durft zich dan ook uit te spreken want elke stem weegt even zwaar.  Luisteren naar elkaar, gaat elkaars bezwaren zien en probeert zo er gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

 1. Empirisme:

Empirisch betekend ervaren, bewijs uit de praktijk.

Door te ervaren, veilig experimenteren en evalueren ga je leren. Test alle veronderstellingen.

 

 1. Continu verbeteren:

Breng continu verbeteringen aan zodat men kan leren en dan op basis van kennis en ervaring te handelen.

 

Oftewel Samen zijn, Samen Doen, Samen Vooruit.

 

 

 1. Realistisch

Oldambt Aktief zal ook in verkiezingstijd realistisch blijven en de zaken niet mooier

voorstellen dan ze zijn. Wij willen dan ook samen met u een goede leefbare

gemeente neerzetten en samen vooruitkijken, naar een betere toekomst. Zonder de inwoners komen we er niet, gezamenlijk staan we sterk!

 

 

 

Wij ziigens ook te vinden op Facebook. www.facebook.com/oldambtaktief