Glazen bol?

Afgelopen woensdag is de gemeenteraad in meerderheid akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van extra budget voor het Cultuurhuis. 3 miljoen euro moest er bij. Oldambt Aktief is niet akkoord gegaan met dit voorstel.

Waarom niet?

Uiteraard zijn wij van mening dat het Cultuurhuis afgebouwd moet worden. Wij begrijpen ook dat het niet onafgebouwd kan blijven staan. Echter, wij vonden dit het moment om op zoek te gaan naar een investeerder die het Cultuurhuis verder had willen afbouwen en willen gaan exploiteren. Waanzin of realiteit? Zolang er geen onderzoek naar word gedaan zullen we het nooit weten.

Waren er nog meer redenen om niet akkoord te gaan?

Ja, die waren er. Wij vonden het raadsvoorstel slecht onderbouwd. Zo is de verwachting dat deze 3 miljoen euro nu genoeg is. Wat ons betreft is dat een regelrecht onzin verhaal. Immers, het college wil allerlei claims leggen bij de curator van Simon Benus. Men vergeet daarbij dat Benus failliet is en dat Benus dus de spreekwoordelijke kale kip is. Niet voor niets ga je immers failliet. Daar komt bij, men staat achteraan in de rij van schuldeisers. En dus valt er ook niets te halen, zo is onze verwachting. Wel moeten we er rekening mee houden dat de curator van Benus met een claim komt richting de gemeente. Het innen van die claim, lijkt ons meer kans van slagen te hebben.
Verder wil de gemeente met nevenaannemers om tafel om een schikking te treffen over een claim, waarvan men van mening is dat die claim niet bij de gemeente hoort te liggen. Maar, om die nevenaannemers tevreden te houden en er voor te zorgen dat de nevenaannemers niet weglopen, wil men dit dus gaan doen. Niet dat die nevenaannemers van plan zijn om weg te lopen, maar dat is iets anders.

Maar waar komt het nou allemaal op neer?

We kunnen hier een heel lang en technisch verhaal gaan houden. Waar het echter op neer komt, is het volgende. Er is in 2006, maar zeker ook in de jaren daarna, meerdere keren gewaarschuwd voor een financieel debacle rond het nieuwe Cultuurhuis. Toch is men als een blind paard door gegaan. Heeft men kost wat kost een nieuw Cultuurhuis willen bouwen. Terwijl men wist dat het beschikbare budget niet genoeg zou zijn. En toch ging men door. Dan kun je op een gegeven moment problemen verwachten.

Wat voor ons belangrijk was gisteravond, was dat er door het college niet genoeg controle en toezicht is gehouden op de bouw van het Cultuurhuis. En dus hebben wij woensdagavond ook om die reden een motie van wantrouwen ingediend. Wij hebben namelijk niet het vertrouwen dat het met dit college, wat demissionair is maar waarvan wel 2 wethouders in het nieuwe college terug komen, goed gaat komen, dat we er nu al zijn en dat er niet meer geld bij hoeft. Er zal op zeker moment weer aan de raad gevraagd worden om nog meer geld voor het Cultuurhuis. Wij zijn daar geen glazen bol voor nodig.

En dat kunnen wij, in tijden van bezuinigingen, niet verkopen aan de Oldambtster bevolking.

Oldambt Aktief: Vraag de inwoners Oldambt naar nieuwe herindeling

Oldambt Aktief is geen voorstander van een nieuwe herindeling in de provincie Groningen. Wanneer die herindeling er wel komt, is de partij van mening dat de gemeente Oldambt hier niet in mee zou moeten gaan. “We hebben in 2010 net een herindeling gehad. Die heeft ons met elkaar niet gebracht wat we er vangehoopt en verwacht hadden. Daarnaast is de gemeente Oldambt al van een dergelijke grote, dat je jezelf moet afvragen in hoeverre een nieuwe herindeling de dienstverlening aan burgers en bedrijven ten goede zal komen. “, aldus Pieter Postmus lijsttrekker van Oldambt Aktief. “Aangezien wij van mening zijn dat de stem van de burger, de inwoners van Oldambt, leidend moet zijn in dergelijke grote vraagstukken, zijn wij van mening dat er bij de komende verkiezingen een extra stembiljet moet komen met daarop de vraag of de burger deze herindeling wel wil. Dit kan nu nog georganiseerd worden. Wij zijn verder van mening dat een dergelijke vraagstelling het vertrouwen van de inwoners van Oldambt in het bestuur van de gemeente ten goede zal komen, mits er ook wat met de uitkomsten van deze publieksenquête zal worden gedaan.”

De partij is verder van mening dat het bestuur van de gemeente Oldambt, zich al met huid en haar verkocht heeft, aan het idee om opnieuw te gaan herindeling. “Meteen in februari, toen het rapport Grenzeloos Gunnen door de commissie Janssen is gepresenteerd, stond burgemeester Pieter Smit van Oldambt, vooraan in de rij om zijn steun en goedkeuring aan het rapport te geven en het startschot te geven voor deze herindeling. Dat was fout. Ook de meerderheid van de partijen in de Oldambtster gemeenteraad stond in april te trappelen om met de herindeling te gaan beginnen. Hiermee werd aan het provinciebestuur het signaal gegeven dat men op voorhand wel wilde herindelen en aan de burger werd het signaal gegeven dat het allemaal al in kannen en kruiken zou zijn. En dat is het, wat Oldambt Aktief betreft, nog lang niet. De burger is, als het aan ons ligt, eerst nog aan de beurt. Wat ons betreft word dit ook een thema in de verkiezingscampagne van maart 2014”, aldus Postmus.

Overigens zal een dergelijke stemming geen referendum worden, aangezien we in Nederland geen referendum kennen. “Maar met een publieksenquête hebben we in Oldambt genoeg ervaring, dus dat mag geen probleem gaan vormen”.

OLDAMBT AKTIEF DOET MEE AAN VERKIEZINGEN VAN MAART 2014!

In maart 2014 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden in heel Nederland. Net als in 2009 doet Oldambt Aktief in de gemeente Oldambt opnieuw een gooi naar plek in de gemeenteraad van de gemeente Oldambt.

Onder het motto “Oldambt Aktief, de sociale burger partij” wil de partij zich gaan profileren bij de inwoners van Oldambt en op deze manier een goed alternatief bieden voor mensen om op te stemmen. Groot verschil met zittende partijen is dat wij doen wat we zeggen en het vertrouwen van de burger niet beschamen. Te vaak beloven partijen van alles en zijn ze na de verkiezingen al hun beloftes vergeten.

Inzet voor de verkiezingen zal zijn het tegen houden van de voorgestelde Herindeling. Deze herindeling mag wat ons betreft, niet door gaan! De vorige herindeling heeft ons met elkaar al veel te veel gekost en wij zijn van mening dat een volgende herindeling ons nog veel meer zal gaan kosten. Daarnaast, hoe wil de politiek in een gemeente, met de afmetingen zoals die in de voorstellen staan beschreven, nog binding houden met burger?!

Dus, wat Oldambt Aktief betreft…..Herindeling? NEE!!!

In de komende 2 maanden zullen wij bekend gaan maken wie onze lijsttrekker zal gaan worden en wat er verder in ons verkiezingsprogramma zal komen te staan.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de gemeente politiek en hier uw steentje aan bij willen dragen, dan bent u bij ons van harte welkom! Samen maken we Oldambt mooi en leefbaar!

Windmolenparken…?

Wij vinden het altijd mooi om reacties te ontvangen. Uiteraard mag dat via deze website, maar er zijn natuurlijk ook anderen kanalen. Ik (Pieter Postmus) ben persoonlijk zelf via Facebook en Twitter wel te vinden en ben daar ook altijd gewoon te benaderen. Ik ben namelijk niet bang om op openbare plekken de discussie aan te gaan. Ik sta voor wat ik zeg en vind en draag dat ook naar hartelust uit!

Vandaag kreeg ik via mijn Twitter de vraag binnen wat Oldambt Aktief van windmolenparken vind. En natuurlijk hebben we daar ook een mening over.

Oldambt Aktief staat in beginsel niet negatief tegenover de bouw van windmolenparken. Het levert naar onze mening werkgelegenheid op, iets wat we in deze regio wel kunnen gebruiken. Daarnaast is het natuurlijk zo dat er aan de andere kant van de grens driftig windmolens gebouwd worden. Wij hebben dus al last van de zogenaamde “horizonvervuiling” en dat kunnen we ook niet tegen houden. Dus als er dan al windmolens gebouwd moeten worden, zijn wij er voor dat ze aan deze kant van de grens gebouwd moeten worden. Dan hebben we er immers ook nog wat aan!

Voorwaarde is voor ons echter wel dat ze op een aanvaardbare afstand van de bebouwde kom danwel de “bewoonde wereld” komen. Mensen mogen er in geen geval onevenredig veel overlast van ondervinden.