Verkiezingprogramma 2018

• Algemeen beleid / bestuur
Oldambt Aktief
Wil beschikbare financiële middelen inzetten voor
stimuleren van leefbaarheid en ontwikkelingen in de
kleine kernen.
Staat midden in de lokale samenleving en wil initiatieven
vanuit de gemeenschap stimuleren door vergroten van
de betrokkenheid van de burgers.
Wil samenwerken met andere partijen (gemeentes,
verenigingen, onderwijs, bedrijfsleven, etc.) maar sluit
verdere herindeling uit.
• Jeugd
Oldambt Aktief
Wil werken aan een goede toekomst voor de jongeren
zodat ook de toekomst van onze gemeenschap is
gewaarborgd.
• Wegen, verkeer en water
Oldambt Aktief
Wil de verkeersproblematiek met prioriteit aanpakken en
vooral voor de zwakkeren in het verkeer
Streven naar een snelle aanpak van de A7/rotonde
problematiek.
Het sluipverkeer in de kernen beperken.
Lijst 9
• Sociale (integrale) Veiligheid
Oldambt Aktief
Hecht grote waarde aan Buurtbeheer (incl. dorpsraad en
dorpscafés) om initiatieven hieruit snel en goed op te
kunnen pakken
Wil goede openbare verlichting zowel in de dorpskernen
als in het buitengebied.
• Ruimte en wonen
Oldambt Aktief
Wil dat huizen gebouwd mogen worden naar eigen keuze
en financiële mogelijkheden waarbij een gelijke verdeling
over de kernen gewaarborgd is
Wil industriële ontwikkelingen mogelijk maken, welke
passen binnen het karakter van de gemeente.
Wil vooral voor startende (kleinschalige) ondernemers
betere mogelijkheden.
• Onderwijs
Oldambt Aktief
Streeft ernaar om het huidige niveau van onderwijs in
onze kernen vast te houden.
Wil peuterspeelzalen en kinderopvang op een financieel
verantwoorde manier laten bestaan.
• Buitengebied
Oldambt Aktief
Weet dat het buitengebied meer en meer een ander
gezicht krijgt dan voorheen, waarbij nieuwe initiatieven
in samenhang met bestaande activiteiten versterkend
dienen te zijn.
Lijst 9
• Milieu
Oldambt Aktief
Is er zich van bewust dat iedereen in onze samenleving
het milieu een warm hart toedraagt.
Is voorstander van efficiënt en milieubewust huisvuil
inzameling.
Houdt vast aan het principe van de vervuiler betaalt,
maar dit alles moet wel redelijk blijven.
• Welzijn, Cultuur, Sport & Recreatie
Oldambt Aktief
Streeft naar een gemeenschap waar het voor iedereen
prettig en aangenaam is om er te wonen en te werken
en het culturele en verenigingsleven op ondersteuning
kan rekenen
Onderschrijft de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) om hieraan uitvoering te geven
passend binnen de cultuur van Oldambt en de
financiële mogelijkheden aangereikt door het rijk.
Beseft dat het verenigingsleven een van de belangrijkste
peilers is van een leefbare samenleving en dus
bepalend is voor de leefbaarheid van onze
gemeenschap.
Lijst 9
• Financiën
Oldambt Aktief
Wil een gezonde gemeentelijke financiële huishouding
bewerkstelligen voor de lange termijn.
Wil eerlijke lasten verdeling en alleen trendmatige
verhoging van de OZB lasten voor de inwoners.
• Aanbeveling
Oldambt Aktief
Zal ook in deze verkiezingstijd realistisch blijven en de
zaken niet rooskleuriger voorstellen dan ze zijn. Wij
willen dan ook samen met U een gezonde en
(be)leefbare samenleving in stand houden, waar het
goed en veilig toeven en wonen is!
Dat kin mit
DIEN STEM! Lijst 9
meer minder als nu
Keuzemaker
Bij één of meerdere keren minder is
jouw partij.
De 10 geboden van
1. We willen minder verkeersoverlast. (dus 30 km in de
dorpskernen, snel aanpakken van slecht
functionerende verkeersknooppunten,
parkeermogelijkheden creëren)
2. We willen meer ondersteuning (WMO) voor ouderen,
zieken, Wajongers, schuldsanering, minima. (meer
budget beschikbaar stellen voor meer sociaal
beleid)
3. We willen meer betaalbare woningen. (onnodige
afbraak goedkope woningen stoppen)
4. We willen meer onderwijsmogelijkheden, ook in de
kernen. (behoud van kleinschalige scholen)
5. We willen meer inspraak voor de burger. (ook
gemeentelijke referenda over geldverslindende
projecten zoals de Poort van Winschoten)
6. We willen minder gemeentelijke uitgaven. (minder
vage heffingen)
7. We willen minder regels. (onnodige regels
afschaffen)
8. We willen minder ambtenarij en regelgeving. (geen
onnodige overheidsbemoeienis als louter
werkverschaffing)
9. We willen meer werkgelegenheid. (aantrekkelijk
maken voor bedrijven om te investeren en/of te
vestigen)
10. We willen meer ambtelijk respect voor de burger en
dat de burgers eindelijk eens serieus genomen worden
bij plaatselijke, door de overheid opgedrongen, prestige
projecten. (beter luisteren naar de burger en met
hun opmerkingen iets doen)
Lijst 9